Oppsummering av Ferds 2020 resultat

Ferd hadde ved årsskiftet en foreløpig beregnet verdijustert egenkapital på 41,2 milliarder kroner (35,0 milliarder kroner per 31.12.2019). For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 17,8 prosent. Et meget bra resultat for Ferd i et spesielt år som ble preget av korona-pandemien.

Konsekvensene for porteføljeselskapene av myndighetenes tiltak for å begrense pandemien varierte betydelig fra oppsigelser og nedstengning til økt salg. I tillegg opplevde vi store svingninger i finansmarkedene gjennom året. I 2020 oppnådde alle forretningsområdene en positiv avkastning på 15 prosent eller høyere. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne, ble 6,2 milliarder kroner noe som er den største verdiøkningen i Ferds historie.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje ble 24,0 prosent. Alle Ferd Capitals mandater hadde meget god verdiutvikling i fjor, mandatene hadde følgende avkastning i norske kroner:

  • Privateide selskaper, 19,2 prosent
  • Børsnoterte selskaper, 41,8 prosent
  • Spesial Investments, 43,5 prosent

Ferd oppnådde en avkastning på 15,7 prosent på eiendomsporteføljen. Ferd Eiendom hadde god verdiutvikling for de fleste boligprosjektene og kontoreiendommene. Ferd Ekstern Forvaltning hadde en samlet avkastning på 22,4 prosent (målt i USD) for deres fire mandater, alle mandatenes resultater var gode både i absolutt og relativ forstand. For Ferd Invests nordiske børsportefølje ble avkastningen 14,9 prosent, et resultat som er lavere enn indeksen porteføljen måles mot.

I sum ble det investert 7,7 milliarder kroner i 2020. I fra midten av mars og i løpet av den neste måneden økte Ferd eksponeringen mot verdens aksjemarkeder i tråd med konsernets ambisjon om å øke det samlede risikonivået ved et markant markedsfall. Ferd investerte nesten 2 milliarder kroner fordelt på aksjefond, børsnoterte enkeltselskaper, et globalt indeksfond og high yield obligasjoner. Disse allokeringene bidro til en positiv verdiutvikling for konsernet i 2020.

De største investeringene for året ble gjort i Ferd Eiendom gjennom kjøpet av Marienlysttomten på starten av året og Trekanttomten. Trekanttomten er en sentral kontortomt plassert mellom det nye Nasjonalmuseet og Aker Brygge, tomten ble kjøpt for 1,5 milliarder kroner. Marienlyst-prosjektet er Ferds hittil største enkeltinvestering. Avtalen mellom NRK og Ferd Eiendom gir en minimumspris på 3,75 milliarder kroner. Den endelige prisen er avhengig av hvilken regulering som blir vedtatt for området. I 2020 fikk Ferd innbetalt 5,2 milliarder kroner i realisasjoner og utbytter. De største realisasjonene var i fra Ferd Ekstern Forvaltnings og Ferd Invests porteføljer.

Ved årsskiftet hadde Ferd en bankbeholdning på 2,2 milliarder kroner som utgjorde 5 prosent av den verdijusterte egenkapitalen. Verdien av de børsnoterte aksjene, aksjefond og likvide hedgefond var 11,0 milliarder kroner, i sum var Ferds likviditet og likvide investeringer 13,2 milliarder kroner per 31.12.2020. I tillegg hadde vi utrukkede lånerammer på til sammen 6,8 milliarder kroner.

Fordeling av Ferds verdijusterte egenkapital per 31.12.2020:

Ferd Capital

Ferd Capital er en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper.
Forretningsområdet har tre mandater: Privateide selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer som kan gjøres. Ferd Capitals privateide selskaper per 31.12.2020 var Elopak, Aibel, Interwell, Mestergruppen, Brav, Fjord Line, Mnemonic, Fürst, Servi og Simployer. De største børsnoterte investeringene var Benchmark Holdings, Nilfisk og Boozt.

Avkastningen på Ferd Capitals samlede portefølje av privateide og børsnoterte investeringer ble 24,0 prosent i fjor. For de fleste privateide selskapene var det en god verdiutvikling i 2020, unntaket var Fjord Line som ble hardt rammet av koronanedstengningen. For fjerde året på rad så økte det samlede driftsresultatet til selskapene. Avkastningen var svært god på Capitals børsnoterte selskaper i fjor. På Boozt-investeringen hadde Ferd en avkastning på over 300 prosent, mens Benchmark Holdings investeringen var opp 48 prosent. Samlet var avkastningen på Capitals børsnoterte investeringer 42 prosent i fjor. Ferd Capitals tre porteføljer ble per 31.12.2020 verdsatt til 24,3 milliarder kroner.

Ferd Capitals investeringer var fordelt som følger mellom de tre mandatene per 31.12.2020:

Ferd Eiendom

Ferd Eiendom er en ledende byutvikler. Gjennom aktiv utvikling, gjennomføring og forvaltning av miljøvennlige prosjekter skaper de verdi utover finansiell avkastning.

Avkastningen på porteføljen ble 15,7 prosent i 2020. Boligprisene i Oslo steg med 12,0 prosent i fjor, mens yielden for næringseiendom hadde en nedgang. Ferd Eiendom hadde god avkastning og utvikling i både boligprosjektene, kontoreiendommene og logistikk-investeringene. I Ferd Eiendoms største boligprosjekt på Ensjø, Tiedemannsbyen, ble det solgt 164 boliger i 2020 mot 107 året før. I perioden 2010-2020 er drøyt 1 000 nye boliger ferdigstilt. Ved utgangen av 2020 har porteføljen til Ferd Eiendom en eiendomsverdi på NOK 14,3 milliarder kroner og en egenkapitalverdi på NOK 5,4 milliarder kroner.

Eiendomsporteføljen per 31.12.2020 fordelt mellom segmentene:

Ferd Invest

Ferd Invest investerer i store nordiske børsnoterte selskaper med sterke markedsposisjoner og gode fremtidsutsikter. De har en portefølje på inntil 25 investeringer, hvor de fleste selskapene har en markedsverdi på over 15 milliarder kroner. Mål-setningen er å oppnå en avkastning som er høyere enn en nordisk aksjeindeks.

Ferd benyttet seg av markedsfallet i mars og økte eksponeringen med 750 millioner kroner mot det nordiske aksjemarkedet. For hele 2020 var markedsutviklingen meget god på de nordiske børsene. Ferd Invest fikk i 2020 en avkastning på 14,9 prosent.

De største investeringene i porteføljen ved årsskiftet var Novo Nordisk, Lerøy, Vestas og Hexagon. Per 31.12.2020 var Invest-porteføljen på 3,7 milliarder kroner.

Porteføljen hadde per 31.12.2020 følgende fordeling mellom de nordiske børsene:

Ferd Ekstern Forvaltning

Ferd Ekstern Forvaltning har ansvar for konsernets investeringer hos eksterne forvaltere. Forretningsområdet fokuserer på markeder som utfyller de områdene hvor Ferd investerer direkte og investerer i fond som skal gi attraktiv avkastning over tid.

Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer hadde en samlet avkastning på 22,4 prosent, porteføljene måles og følges opp i amerikanske dollar. Global Equity mandatet hadde et svært godt år med en oppgang på 31,4 prosent. De to hedgefondene i mandatet (equity long/short fond) hadde svært gode resultater både under markedsfallet i mars og under den gode utviklingen i aksjemarkedene på høsten. Global Fund Opportunity mandatet hadde en oppgang på 20,1 prosent i 2020, og mandatets største investering hadde et meget sterkt år.

Markedsverdien på Ferd Ekstern Forvaltnings porteføljer per 31.12.2020 var 4,8 milliarder kroner.

Forretningsområdet hadde per 31.12.2020 følgende fordeling mellom mandatene:

Ferd Sosiale Entreprenører

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som skaper gode sosiale og økonomiske resultater. Gjennom en kombinasjon av kapital, kompetanse og nettverk styrker de selskapenes muligheter for suksess. FSE samarbeider også med det offentlige for å skape gode verktøy og rammebetingelser for samhandling med disse nyskapende selskapene.

Koronapandemien har preget flere av FSEs portefølje-selskaper og de har måttet permittere ansatte helt eller delvis som en konsekvens av nedstengingen av samfunnet. På tross av de vanskelige rammevilkårene har FSE sett en positiv utvikling det siste året. De sosiale entreprenørene har vist seg som sterke og løsningsorienterte, og mange har lykkes godt i å utvikle nye tjenester eller digitale leveranseformer.

Årets SosEnt-konferanse ble avholdt digitalt med statsminister Erna Solberg som innleder og rundt 800 deltakere. Konferansen bidro til å løfte frem hvor viktig arbeidsinkludering er.

Ved utgangen av 2020 hadde FSE 11 selskaper i porteføljen og en fondsinvestering. FSE har i 2020 økt deres eierandel i Unicus, og er nå majoritetseier i selskapet. Unicus jobber med testing av IT-systemer, men ansetter bare konsulenter med Autisme Spekter Diagnose, mer kjent som Asperger.

Ferd Impact

Ferd Impact Investing skal investere i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftmål, samt en solid risikojustert avkastning. Ferd Impact investerer primært gjennom fond og andre former for komplementære og ressurseffektive partnerskap. De konsentrerer seg om de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur.

Ved utgangen av områdets første hele driftsår, besto porteføljen til Ferd Impact av seks investeringer.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består hovedsakelig av en bankbeholdning, samt investeringer i fond kjøpt i annenhåndsmarkedet og eksternt forvaltede private equity fond. Ferd fikk utbetalt i underkant av 300 millioner kroner fra disse to porteføljene i 2020.

I øvrig virksomhet inngår resultatet av de finansielle instrumentene som benyttes for å håndtere Ferds valutaeksponering. Ferd hadde i 2020 samlet sett en valutagevinst på under én prosent.