Sosiale Entreprenører

Hovedresultater

Covid-19 har preget året, med både store utfordringer og nye muligheter for mange av selskapene

Årets SosEnt konferanse ble avholdt digitalt, med tema arbeidsinkludering og hull i CV’n

Lifeness ble Årets Sosiale Entreprenør

IMAL tatt opp på grunntrinn

Impact Startup (tidligere Social startup) gjennomførte et eget akseleratorprogram med tema arbeidsinkludering på høsten, i tillegg til et ordinært akseleratorprogram på våren.

FSE-teamet er igjen fulltallig (6 ansatte)

1/6

Oppsummert

Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) investerer i sosiale entreprenører som kan vise målbare sosiale resultater og fremtidig økonomisk bærekraft, og bidrar til å styrke deres marked. Ferd SE bidrar med nettverk, kompetanse og kapital til selskapene gjennom et aktivt partnerskap med tydelige milepæler og sosiale ambisjoner.

2020 har naturlig nok vært preget av Covid-19.  Både Ferd SE og porteføljeselskapene har måttet endre arbeidsrutiner, og vi har alle tilpasset oss nye digitale samarbeidsformer. Flere av porteføljeselskapene har måttet permittere ansatte helt eller delvis som en konsekvens av nedstenging av samfunnet.

På tross av de vanskelige rammevilkårene har vi sett en positiv utvikling av Sosent-feltet.

De sosiale entreprenørene har vist seg robuste og løsningsorienterte, og mange har lykkes godt i å utvikle nye tjenester eller digitale leveranseformer for å tilpasse seg Covid-situasjonen.

Årets SosEnt konferanse ble nødvendigvis avholdt digitalt, og med Statsminister Erna Solberg som innleder og rundt 800 deltakere, bidro vi til å løfte frem hvor viktig arbeidsinkludering er for verdiskaping i Norge.

Portefølje

I 2020 videreførte og styrket Ferd SE samarbeidet med våre innovative porteføljeselskaper. Vi har lagt ekstra vekt på å støtte selskapene individuelt og som gruppe i møtet med Covid-pandemien.  Vi er imponert over hvordan de sosiale entreprenørene støtter hverandre etter beste evne, og hvordan de deler informasjon og diskuterer muligheter fremfor å klage.  Vi vil samtidig få takke Advokatfirmaet Schjødt for all juridisk støtte (Pro bono) til selskapene i året som gikk, det hadde stor verdi for selskapene.

Ved utgangen av 2020 hadde Ferd SE 11 selskaper i porteføljen (Atlas, Auticon, Forskerfabrikken, Gammel nok, Generasjon M, iMAL, Medarbeiderne, Mestringsguiden, Motitech, No Isolation, Unicus) og en fondsinvestering (SKF Invest).

Mestringsguiden har dessverre blitt hardt rammet av Covid-19 begrensningene på matservering, og har i høst måttet avvikle driften av restaurantkonseptet Injera Palace og kafeen Frodig på Grønland. Matboden Aleppo Bahebek på Vippa og Inshalla Catering er overdratt til en av de ansatte.  Forhåpentligvis blir det lettelser i Covid-restriksjonene frem mot sommeren slik at Aleppo Bahebek kan gjenoppta ordinær drift, og i mellomtiden leveres det mat gjennom Inshalla Catering.  Mestringsguiden har dessverre måttet si opp alle sine ansatte.  Ledelsen og styret i Mestringsguiden, med støtte fra kreditorene, har klart å møte selskapets forpliktelser i avviklingen og dermed unngikk man konkurs.

Vi har i 2020 økt vår eierandel i Unicus, og er nå majoritetseier i selskapet. Unicus tilbyr høykvalitets IT-tjenester innen blant annet software utvikling, -test, kvalitetssikring og data science. Det spesielle med selskapet er at alle deres konsulenter har Autisme Spekter Diagnose, mer kjent som Asperger.  I Unicus blir konsulentenes unike egenskaper en konkurransefordel fremfor en samfunnsutfordring. Unicus har nå kontorer i Norge, Sverige og Finland, og har mer enn 60 fast ansatte konsulenter.  På kundelisten er noen av de største selskapene i Norden.

Gammel Nok fikk i oktober Diakonhjemmet inn på eiersiden, i det som tegner til å bli et spennende samarbeid om å gi seniorer kompetanse og arbeidsmuligheter innen helse- og omsorgsarbeid.

Ferd deltok også i denne emisjonen.

Markedet

Det har i 2020 vært krevende for de sosiale entreprenørene å nå ut til sine kunder.  Mange av selskapene har opplevd kansellerte bestillinger og utsatte prosjekter, som igjen har resultert i sterkt redusert omsetning.  Flere av selskapene har måttet permittere ansatte, helt eller delvis.  Oppmykningen i permitteringsreglene og statlige kompensasjonsordningene bidratt til å redusere de økonomiske konsekvensene noe, og selskapene har vært proaktive og kreative i arbeidet med å utvikle nye produkter og tjenester og derigjennom finne alternative inntektskilder.

Den underliggende trenden med økt interesse for investeringer med tydelig dobbel- og trippel bunnlinje fortsetter på tross av vanskelige markedsforhold.  En rekke private og institusjonelle investorer, samt flere stiftelser, bidrar med finansiering til et stadig økende antall tydelige sosiale entreprenører.  Vi gleder oss over økt konkurranse både med tanke på tilbud og etterspørsel, og konstaterer at markedet er i rask modning.  Vi er styrket i troen på at en profesjonalisering av de sosiale entreprenørene vil gi bedre markedsvilkår, bedre tilgang på nødvendig finansiering, flere bærekraftige selskap og derigjennom økt sosial effekt.

I etterkant av fjorårets SosEnt konferanse med effektkontrakter som tema opplever vi at alternative finansieringsmodeller for å oppnå sosial effekt begynner å få aksept.  Kontrakten mellom Lier Kommune og Trygg av Natur blir møtt med stor interesse, og vi er kjent med at flere kommuner og tjenesteleverandører nå er i aktiv dialog rundt mulige effektkontrakter.  Mot slutten av året la en gruppe kommuner ledet av Larvik ut en effektkontrakt på anbud.  Denne kontrakten er forankret i et nasjonalt pilotprosjekt ledet av Kriminalomsorgsdirektoratet og NAV.

Effektkontrakter synes vi er en svært lovende utvikling for å gi økt innovasjon på viktige velferdsområder, og vi håper at dette inspirerer andre til å etterspørre målbar sosial effekt i fremtidige offentlige anskaffelser.

Årets SosEnt-Konferanse hadde arbeidsinkludering som tema.  Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen som nødvendigvis ble avholdt digitalt.  Gjennom en kombinasjon av individuelle foredrag og paneldiskusjoner bidro vi til å løfte frem hvor viktig arbeidsinkludering er for verdiskaping i Norge.

Nettopp på grunn av at konferansen ble avholdt digitalt var det mange deltakere som ikke tidligere har vært med på SosEnt Konferansene våre. Vi opplevde responsen som meget god, og synes det var spesielt positivt med den brede deltakelsen og entusiasmen fra ansatte i øvrige Ferd-selskap.

Ferd SE gikk sammen med Ferd Eiendom inn på eiersiden i etableringen av selskapet YTE as. Formålet med satsingen er å gi flere mennesker muligheten til å yte på arbeidsmarkedet, gjennom å koble Eiendomsaktører med sosiale entreprenører som leverer vare og tjenester for å ansette folk. Dette har vist seg å bli enda mer aktuelt etter et år med Covid, hvor alt for mange mennesker står uten arbeid. YTE skal være en del av samfunnets viktige dugnad for å skape jobber og få mennesker tilbake i aktivitet og inn i arbeidslivet.

Impact Startup

Vårt akseleratorprogram Impact StartUp (etablert i 2017 som Social StartUp), ble i 2020 formelt organisert i et eget selskap, Impact StartUp Norge AS.  Med på laget er sterke samarbeidspartnere som Wilstar, Klaveness Marine, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, SoCentral, Innovasjon Norge og Deloittte.  Selskapet inngår i et nordisk samarbeid med Den Sociale Kapitalfond i Danmark (SKF), Prosper i Sverige og Arvoliitto i Finland der det gjennomføres Impact StartUp akseleratorprogram i hvert av landene med støtte fra Nordic Innovation.

Impact StartUp er et skreddersydd program som skal bidra til at nystartede selskap med dobbel eller trippel bunnlinje skal bli økonomisk bærekraftige på et tidligere tidspunkt enn de ville blitt uten deltakelse i programmet. I Impact StartUp inviteres sosiale entreprenører åpent til å søke om å få delta.  30 selskaper blir plukket ut til å delta på Bootcamp, der de gjennomgår tre intensive dager med forretningsutvikling, før 10 av disse velges ut til et 6-måneders akseleratorprogram. Sammen med hver sin forretningsutvikler jobber de «skulder ved skulder» i perioden og deltar i tillegg på 3 camper der det jobbes med sentrale temaer innen blant annet forretningsdrift, salg og impact management.

Impact StartUp gjennomførte to akseleratorprogram i Norge i 2020. Høstens program hadde tema arbeidsinkludering, mens vårens akseleratorprogram var åpent for alle sosiale entreprenører uavhengig av innretning. Begge akseleratorene ble så langt det lot seg gjøre gjennomført etter samme modell som tidligere, men de fleste aktivitetene ble nødvendigvis avholdt digitalt.

Organisasjon

Ferd SE bestod i 2020 av seks årsverk fordelt på syv ansatte, hvorav en ansatt i vikariat frem til oktober.  En nyansatt startet i april, og en ansatt returnerte fra fødselspermisjon etter sommeren, slik at teamet var fulltallig fra andre halvår.

Fremtidsutsikter

Vi forventer at 2021 også vil bli et krevende år for mange, og vi fortsetter å støtte våre sosiale entreprenører enkeltvis og som gruppe.  Håpet er at selskapene skal kunne komme tilbake til full aktivitet og være godt posisjonert for å forsterke sin sosiale verdiskaping og økonomiske vekst etter hvert som Covid-pandemien avtar i styrke.

Vi har tro på at det vil bli inngått flere effektkontrakter med det offentlige i tiden som kommer.  Vi ønsker å bidra aktivt til denne utviklingen, og ønsker samtidig å bidra til å bygge kompetanse og kapasitet for denne typen finansiering i andre investormiljøer.   Vi vil intensivere arbeidet med impact management-prosesser i de selskapene vi er engasjert i, og derigjennom bidra til å tydeliggjøre sammenhengen mellom aktivitet, målbare resultater, varig endring og samfunnseffekt.

Gjennom 2020 har vi sett en raskt økende digitalisering av samfunnet, og denne trenden antas å fortsette med uforminsket styrke i 2021.  Mange av de sosiale entreprenørene må gjøre til dels store endringer i sin forretningsmodell eller tjenesteleveranser for å tilpasse seg dette.  Vi vil støtte selskapene i dette sentrale arbeidet.

Vi opplever en stadig økende aksept for at sosiale entreprenører representerer en viktig innovasjonskraft i velferdsstaten.  Vi vil fortsette arbeidet med å inspirere offentlig og privat sektor til å velge løsninger som gir dokumentert sosial effekt, gjennom innovative anskaffelser og samarbeid på tvers av tradisjonelle strukturer, for å finne gode løsninger på problemer det offentlige kan løse bedre sammen med andre.