Invest

Hovedpunkter

Det er har vært nok et sterkt år i aksjemarkedene og vinx indexen endte opp 25,3%

Ferd Invest leverte en positiv avkastning på 14,9%

Ferd Invest benyttet seg av markedsuroen i mars, og økte eksponeringen med 750 millioner kroner mot det nordiske aksjemarkedet

Den totale avkastningen i 2020 for Ferd Invest ble 645 millioner kroner

Ferd Invest har i løpet av 2020 bygd videre på det nye teamet med å ansette André Buhagen

1/5

Marked

2020 har vært et sterkt, men spesielt, år i aksjemarkedet. Koronakrisen har ført til svært høy volatilitet i råvare, valuta og aksjemarkedet. Tiltakene som har blitt iverksatt av sentralbankene og politikerne for å holde økonomien gående frem til en vaksine er klar, har vært historisk mange og store i omfang. Det store fallet i renter har gjort at spesielt vekstaksjer har steget betydelig, samtidig som teknologiaksjer har sett økt inntjening som følge av at folk har blitt tvunget til å endre adferd pga. korona situasjonen. Med en betydelig økning i arbeidsløsheten globalt, har politikerne økt fokus på investeringer i det grønne skiftet for å oppfylle Parisavtalen, dette har resultert i en svært sterk verdistigning på såkalte grønne selskaper.

Avkastning

Avkastningen til Ferd Invests portefølje ble 14,9% prosent i 2020. Dette er 10,4% bak den Nordiske VINX indexen.

De selskapene som bidro mest til avkastningen var Vestas og Neste, begge selskapene var opp ca. 100% og bidro til litt over 2% avkastning hver. Begge selskapene bidrar også til det grønne skiftet gjennom produksjon av vindmøller og biodiesel.

De selskapene som bidro mest negativt var Aker Solutions, ISS og Storebrand, med mellom -1,5% og -3% avkastningsbidrag hver. Dette er selskaper som ble negativt rammet av koronakrisen, gjennom redusert økonomisk aktivitet og lavere renter.

Under det store børsfallet i mars måned økte Ferd Invest eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet med 750 millioner kroner, dette viste seg å være en god investering.

Totalt ble avkastningen til Ferd Invest kr 645 millioner kroner i 2020.

Det har vært svært store avkastningsforskjeller mellom de forskjellige nordiske landene og mellom de forskjellige sektorene i 2020.

Porteføljen

Pr. 31.12.20 hadde porteføljen en markedsverdi på NOK 3,7 milliarder. Investeringene er fordelt på de tre skandinaviske børsene, samt den finske børsen. De største investeringene ved årsskiftet var Novo Nordisk, Lerøy, Vestas og Hexagon.

Organisasjon

Ved utgangen av 2019 bestod Ferd Invest teamet av André Buhagen, Marius Therkelsen og Joakim Gjersøe.