Ekstern Forvaltning

Hovedpunkter

Avkastningen til forretningsområdet var 22,4% målt i USD med sterke resultater for samtlige fire mandater i forretningsområdet

Markedsturbulensen i mars ble utnyttet til å dreie forretningsområdets investeringer fra diversifiserende og lavt korrelerte fond og strategier, til attraktiv aksjemarkedseksponering

1/2

Markedet

Selv ikke den første globale pandemien på mer enn 100 år klarte å stoppe den sterke utviklingen i verdens aksjemarkeder. Det globale aksjemarkedet (MSCI All Country World) steg 16,3% målt i USD i 2020, etter å ha falt så mye som 32% fra inngangen av året og til bunnen 23. mars da man forsto omfanget av Covid-19. I rentemarkedet var reaksjonene minst like sterke, og på et tidspunkt var det amerikanske statspapirmarkedet satt ut av funksjon. Fryktindeksen nådde også nivåer som var høyere enn under finanskrisen.

Utviklingen i pandemien preget naturlig nok nyhetsstrømmen og markedene gjennom året, og markedene absorberte også utfallet av det amerikanske presidentvalget i november og Storbritannias utmelding av EU uten større dramatikk.

Vekstaksjer hadde nok et sterkt år sammenliknet med verdiaksjer, og det var store avkastningsforskjeller mellom de ulike sektorene for året: Globalt var det IT sektoren (+44%), diskresjonært konsum (+37%) og kommunikasjonstjenester (+23%) som hadde den sterkeste utviklingen, hvor såkalte «stay at home» aksjer som profiterte på Covid-19 var de største vinnerne. Grønne aksjer var den andre gruppen av vinnere. WilderHill Clean Energy indeksen steg 202,6% i 2020. De siste månedene av året var sterke måneder for energi- og finansaksjer, men endte likevel med negativ avkastning på året. Energisektoren ble som følge av det store fallet i oljeprisen (brent -43% i 2020) den største taperen i indeksen (MSCI World Energy -35%). På regionsnivå kunne det brede asiatiske markedet notere seg en oppgang på 19% i lokal valuta og 22% i USD (MSCI AC Asia ex Japan). USA fulgte like bak, og S&P 500 endte opp 18,4%, samtidig som den teknologitunge Nasdaq indeksen steg 45%. Oslo Børs karret seg i positivt territorium for året (+4,6%) etter en sterk avslutning i desember. Den norske kronen nådde historisk svake nivåer mot USD i mars, men hentet seg inn igjen i løpet av året, og avsluttet året 2,4% svakere enn ved inngangen til 2020. Europeiske aksjer endte til tross for sterk utvikling mot slutten av året ned 3,3% (MSCI Europe). Euroen styrket seg 9% mot den amerikanske dollaren i 2020, og 6,5% sterkere mot den norske kronen.

Aktivitet og resultater

Forretningsområdets fire mandater hadde en samlet avkastning på 22,4% målt i USD.

Hovedformålet med forretningsområdet er å komplementere Ferd sine direkteinvesteringer. Basert på strategiprosessen i 2019 ble det som et ledd i å utnytte Ferds risikokapasitet, besluttet å dreie forretningsområdets investeringer fra diversifiserende og lavkorrelerte fond og strategier til attraktiv og komplementær aksjemarkedseksponering.

Markedsturbulensen i mars bidro til at denne dreiningen ble foretatt raskere enn antatt. Hedgefondinvesteringene klarte seg bra gjennom denne perioden, og det ble besluttet å reallokere store deler av denne kapitalen til markedseksponering som hadde falt mye. Totalt ble det frigjort 1,5 milliarder kroner i løpet av andre kvartal. Det ble også investert 265 millioner kroner i våre asiatiske long-only fond, og ytterligere 470 millioner kroner innenfor teamet «US Centric».

Global Equity mandatet hadde et særlig sterkt år med en oppgang på 31,4%, og hvor de to equity long/short fondene utmerket seg med imponerende resultater både gjennom nedturen i mars og i oppgangen som fulgte. Mandatets avkastning var 9,8% høyere enn fondenes nettoeksponering mot de respektive markedene i løpet av året skulle tilsi.

De to hedgefond mandatene relative value og macro endte opp henholdsvis 9,6% og 9,8%. Pr utgangen av året besto disse mandatene kun av tre fond, som hadde en avkastning i intervallet 13% til 25%.

Global Fund Opportunity hadde en oppgang på 20,1%, og hvor mandatets største investering hadde et meget sterkt år.

Allokering

Som følge av dreningen mot mer markedseksponering var kapitalbevegelsene i området større enn normalt. Totalt ble det som følge av innløsninger allokert 1,5 milliarder MNOK ut fra relative value og macro mandatene. For Global Equity ble det allokert 735 MNOK gjennom investeringer i Asia og til to nye USA fokuserte fovaltere, og 101 MNOK allokert ut som følge av innløsning i et equity long/short fond.

I Global Fund Opportunities mandatet var det både kapitaltrekk (18m USD) og tilbakebetalinger (20,5m USD), med en netto utbetaling til Ferd på 3 MNOK. Det ble ikke gjort noen nye kommitteringer i 2020.

Ved utgangen av 2020 var forvaltningskapitalen til området på 4,75 milliarder kroner, og plassert hos 14 ulike forvaltere. Fra 2021 forvaltes denne kapitalen i to mandater – Global Equity og Global Fund Opportunities.