Capital

Hovedpunkter

Ferd Capital har gjennom 2020 forsterket fokuset på selskaper der vi gjennom å spille en aktiv eierrolle kan bidra til å styrke selskapene og forløse potensial

I et krevende år preget av CoVID-19 har flertallet av våre porteføljeselskap en god resultatutvikling, og for selskapene i sum er det fjerde året på rad med positiv resultatvikling

Ferd Capital oppnådde i 2020 en avkastning på 24%

1/3

Marked

I 2020 ble både samfunnet og verdensøkonomien sterkt påvirket av Covid-19. Samtidig har myndighetstiltak bidratt til å opprettholde aktivitet og kjøpekraft for husholdninger og bedrifter i betydelig grad. I realøkonomien er enkelte sektorer som reiseliv og turisme sterkt rammet, mens andre som baserer seg på for eksempel konsum av basisvarer, lokal kjøpekraft og ny teknologi er positivt påvirket. Til tross for at enkelte sektorer er sterkt rammet av pandemien, endte den brede amerikanske S&P500-indeksen opp rundt 15%, mens Nasdaq med sitt tunge innslag av teknologiselskaper endte opp over 40%. I Norge har utviklingen også vært positiv for året sett under ett, men oppgangen på i underkant av 5% er svakere enn landene rundt oss. Det økende fokuset på ESG-aksjer er forsterket gjennom 2020, noe som også bidro til spesielt sterk verdiutvikling i enkeltselskaper og sektorer.

Ferd Capital har gjennom 2020 fortsatt å fokusere på investeringsmuligheter som utnytter Ferds evne til fleksibilitet og langsiktighet. I det mer tradisjonelle transaksjonsmarkedet opplevde vi også i 2020 stor konkurranse i arbeidet med nye investeringsmuligheter og forventer at dette vedvarer.

Porteføljeselskaper

  • Aibel opplevde i 2020 høy aktivitet og god prosjektgjennomføring innen alle forretningsområdene, til tross for krevende omstendigheter knyttet til Covid-19. Selskapet har gjennom 2020 ytterligere befestet sin sterke posisjon innen havvind og har nå en høy andel av ordreboken knyttet til «grønne» prosjekter.
  • Brav hadde i 2020 et svært innholdsrikt år. Starten på året var krevende med kunder med høye varelagre, Gresvig sin konkurs og en varm vinter. Dette ble etterfulgt av pandemien som ga bråstopp i salget, men som i løpet av våren og sommeren medførte godt salg av friluftsvarer, samt økt salg i egne butikker og netthandel. På våren var virksomheten i tillegg gjennom en stor reorganisering som skal danne grunnlaget for videre vekst for et konkurransedyktig Brav.
  • Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium var gjennom 2020 preget av pandemiutbruddet. De første månedene etter utbruddet førte det til et betydelig lavere analysevolum fra primærhelsetjenesten, noe som ble delvis kompensert av et økt volum av SARS-CoV-2 analyser. Fürst har analysert langt flere SARS-CoV-2 prøver enn noe annet enkeltstående laboratorium i Norge i 2020. Laboratoriet har gjennom året hatt fokus på å sikre drift gjennom gode smittevernsrutiner for å kunne analysere fleste mulige prøver og levere på svartider. Fürst har i 2020 sikret fornyede kontrakter med Helse Sør-Øst og Helse Vest gjennom offentlige anbudskonkurranser. WebMed, et egenutviklet elektronisk pasientjournalsystem, er i pilot og forventes å rulles ut bredt i løpet av 2021.
  • Elopak har levert meget sterkt i et spesielt 2020. Til tross for tilpasninger som måtte gjøres på grunn av Covid-19 har selskapet levert god fremgang operasjonelt i fabrikkene. Volumene ble påvirket i ulik retning som følge av pandemien. I Europa var det vekst i 2. kvartal da kunder økte lagerbeholdningen, men denne trenden ble reversert i 3. kvartal. I Amerika ble volumene påvirket noe negativt av pandemien, blant annet på grunn av produktmiks. Totalt sett levert selskapet en kraftig lønnsomhetsforbedring og fortsatte å styrke sin ledende posisjon innenfor bærekraft.
  • Fjord Line har i 2020 hatt et krevende år som følge av Covid-19. Året startet med gode resultater og rekordhøy booking for høysesongen, men fikk en bråstopp i trafikken etter 12. mars som følge av reiserestriksjoner. 90% av inntektene forsvant over natten og selskapet var nødt til å ta store grep for å sikre videre drift med permitteringer og andre kostnadsreduksjoner, refinansiering og eierne har skutt inn ny kapital. Fjord Line har opprettholdt en samfunnskritisk fraktrute mellom Norge og kontinentet hele året, men trafikk for øvrig har vært svært redusert og omsetningen er ned 55% fra 2019.
  • Interwell beviste igjen i 2020 hvor motstandsdyktig selskapet er mot negativ markedsutvikling. Året var preget av både pandemien og kraftig volatilitet i oljeprisen. Covid-19 førte til at enkelt markeder hadde reduksjon i aktivitet, der spesielt operasjonene i Afrika ble rammet av at Interwell ikke fikk transportert inn feltpersonell. Likevel leverte Interwell omsetning og lønnsomhet på linje med det rekordsterke året i 2019. Begge de største regionene, Norge og Midtøsten, leverte vekst. Utsiktene for vekst fremover er fremdeles meget gode for selskapet.
  • Mestergruppen erfarte i 2020 at nedstengningene knyttet til Covid-19 førte til sterk vekst i salget av byggevarer til privatpersoner, mens veksten i proffmarkedet var mer normal. Godt marked i kombinasjon med god kostnadskontroll og innsats fra alle ansatte førte til et historisk godt resultat for selskapet. Mestergruppen brukte også året til å ta nye strategiske posisjoner, og gjennomførte i april oppkjøpet av kjeden Bolist i Sverige. Konsernet er nå en Nordisk ledende aktør innen byggevarer og blir en stadig mer attraktiv partner for uavhengige byggevareaktører.
  • Servi opplevde i 2020 et relativt stabilt aktivitetsnivå tross pandemiutbruddet. Året startet bra med god ordreinngang inn i 2020, men pandemiutbruddet førte til at kunder valgte å skyve på tildeling av nye ordre. Dette bedret seg gjennom andre halvår og selskapet sikret en ordre på nødrespiratorer fra Sykehusinnkjøp. Servicejobber har vært spesielt utfordrende å komme til i 2020, men kapasiteten har vært benyttet andre steder i virksomheten. Gjennom 2020 har Servi fortsatt arbeidet med å tilpasse kostnadsnivået og gjennomført en nedskalering av kontoret i Trondheim som har fått delvis effekt i 2020. Dette ga god effekt på lønnsomheten som økte gjennom 2020.
  • Mnemonic opplevde i 2020 at fokuset på informasjonssikkerhet økte drevet av økt digital samhandling og generelt fokus på kritikaliteten i de digitaliserte prosessene. Dette førte til fortsatt sterk etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester. mnemonic tok i 2020 viktige kontrakter i Norge og utlandet knyttet til sine langsiktige driftsløsninger og hadde spesielt høy vekst i denne divisjonen. Selskapet gjør samtidig betydelige investeringer i å bygge en internasjonal posisjon gjennom eget salgsapparat og utvikling av tjenestene sine. mnemonic erfarte lavt frafall av ansatte og evnet å rekruttere mange nye talenter. Selskapet vant i 2020 kåringen «Great Place to Work» i Norge for andre år på rad
  • Simployer opplevde i 2020 fortsatt vekst og god lønnsomhet. Ferd gikk inn som ny hovedaksjonær i Simployer i begynnelsen av 2020, og det er gjennomført et omfattende arbeid rundt strategi, organisasjon og implementering av nye forretningssystemer. Som en konsekvens av strategiarbeidet vil Simployer øke innsatsen betydelig innen produktutvikling, og Simployer annonserte ytterligere et oppkjøp av svenske &frankly i desember 2020. Markedet for HR teknologi og kompetanse er i sterk vekst, og Simployer er godt posisjonert som den største aktøren i Norge og Sverige.

Transaksjoner

I 2020 har det primære fokuset for Ferd Capital vært å støtte våre virksomheter gjennom et krevende år. På investeringssiden kjøpte Ferd Capital seg i 2020 ytterligere opp i flere børsnoterte selskap og i det private mandatet har vi gjennomført kjøpet av Simployer.

Organisasjon

Ferd Capitals organisasjon investerer gjennom tre investeringsmandater; Private selskaper, Børsnoterte selskaper og Special Investments. Ved utgangen av året består forretningsområdet Ferd Capital av 15 ansatte med variert erfaring både fra Ferd og andre selskaper.

Fremtidsutsikter

Ferd Capital har en portefølje av selskaper innen ulike sektorer som vi mener er godt posisjonert for å skape verdi i 2021 og fremover. Samtidig har Ferd betydelig investeringskapasitet og vil legge stor vekt på å jobbe proaktivt med nye investeringsmuligheter. Våre tre investeringsmandater gir oss stor grad av fleksibilitet i type investeringer vi kan gjøre, og vi vil også i 2021 ha fokus på muligheter der vi kan utnytte Ferds fortrinn både som tilleggsinvesteringer til eksisterende porteføljeselskaper og som nye porteføljeselskaper.